Dossier Toeristenbelasting

Vragen en Antwoorden

Vragen en Antwoorden

Vraag: Ik ben eigenaar en sta ingeschreven in een andere gemeente. Ik maak zelf gebruik van mijn woning en verhuur niet. Hoe moet het formulier worden ingevuld?
Antwoord: Op beide aangiftebiljetten voor het jaar 2013 en 2014 vult u uiteraard uw naam, adres en woonplaats in. Ook vult u de plaats en datum in en zet een handtekening op het formulier. Bij de twee vragen over het aantal overnachtingen en het aantal slaapplaatsen vult u het cijfer nul in of zet u een streep door de vragen met de tekst: niet van toepassing. Als toelichting zet u erbij: "Ik verhuur mijn woning niet en betaal als eigenaar geen vergoeding in welke vorm en aan wie dan ook voor het recht om in mijn eigen recreatiewoning te mogen overnachten."

Vraag: Is men verplicht het toegezonden aanslagbiljet in te vullen en terug te sturen?
Antwoord: Ja, dat is wettelijk verplicht. U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u niet tijdig voldoet aan uw verplichting om aangifte toe doen. Artikel 67c en 67f van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen zijn op de heffing van gemeentelijke belastingen van toepassing verklaard in artikel 231 van de Gemeentewet. Een biljet niet terugsturen is niet verstandig en ook niet aan te raden.

Vraag: Heft de gemeente ook toeristenbelasting van eigenaren die in Gemert-Bakel winkels met bovenwoning of appartementen of tweede woningen verhuren?
Antwoord: Of Gemert-Bakel deze personen ook toeristenbelasting laat betalen is niet bekend. Ten algemene kan wel gezegd worden dat de Toeristenverordening van de gemeente Gemert-Bakel voor iedereen geldt die:
“gelegenheid biedt tot verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook aan personen die niet als inwoner bij de gemeente staat ingeschreven” (Zie artikel 2 “Belastbaar Feit” van de Toeristenbelastingverordening). Uitgezonderd zijn onder meer: bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen; personen die een gemeubileerd huis huren/verhuren die forensenbelasting betalen, jeugdkampen en bewoners van asielzoekerscentra. De eigenaren hoeven geen toeristenbelasting af te dragen. Uiteraard zijn alle personen die bij de gemeente Gemert-Bakel ingeschreven staan uitgezonderd van het betalen van Toeristenbelasting.

Vraag: Moeten de aangiftebiljetten voor 18 november naar de gemeente zijn opgestuurd?
Antwoord: Ja, de formulieren moeten voor 18 november 2015 worden teruggestuurd. Wie dat niet doet of nog niet heeft gedaan krijgt nog een herinnering van de gemeente om dat alsnog te doen.

Vraag: Als mijn huurders ingeschreven staan bij de gemeente Gemert-Bakel moet ik dan toch toeristenbelasting betalen?
Antwoord: Neen, als uw huurders ingeschreven staan bij de gemeente Gemert-Bakel hoeft u geen toeristenbelasting te betalen.

Vraag: Waarom ontvang ik een aanslagbiljet terwijl mijn huurders bij gemeente Gemert-Bakel staan ingeschreven?
Antwoord: Gemeente Gemert-Bakel heeft aan alle eigenaren van recreatiewoningen op De Kanthoeve een aangiftebiljet verstuurd. Hierop kunt u invullen of er overnachtingen tegen betaling in welke vorm dan ook in uw recreatiewoning hebben plaatsgevonden.
De gemeente Gemert-Bakel is van mening dat iedereen die in de gemeente overnacht toeristenbelasting moet betalen. Uitgezonderd zijn de eigenaren of huurders die bij de gemeente staan ingeschreven. Met deze uitleg van de toeristenverordening is onze juriste het niet eens en zal tegen de aanslag over het jaar 2013 en 2014 bezwaar gemaakt moeten worden.

Vraag: Hoe is de forfaitaire regeling voor het jaar 2013? Welke bedragen gelden hiervoor? Per huisje, per persoon, per slaapplaats of per jaar?
Antwoord: Forfaitaire regeling jaar 2013 en 2014
Uit de Toeristenbelastingverordening blijkt dat de gemeente voor het jaar 2013 en 2014 de forfaitaire berekening hanteert, tenzij er door de eigenaar aangetoond kan worden (met bewijzen) dat het werkelijk aantal overnachtingen lager is geweest dan een forfaitair berekend aantal. Voor een recreatiewoning wordt het aantal personen als volgt berekend:
Bij vakantieonderkomens het aantal slaapplaatsen: bijvoorbeeld 4 stuks.
De gemeente rekent dan 4 personen toeristenbelasting en gaat er dan vanuit dat de woning gemiddeld over het jaar voor 40% bezet is. Dat zijn dan 146 dagen. Het totaal aantal overnachtingen bedraagt dan 4 personen x 146 dagen x 1.25 euro = 730 euro. De eigenaar moet over het jaar 2013 dan 730 euro toeristenbelasting betalen tenzij hij aan kan tonen aan de hand van bewijzen dat er minder personen en/of minder overnachtingen zijn geweest.

Vraag: Hoe is de regeling voor het jaar 2015? Per huisje, per persoon, per slaapplaats of per jaar?
Antwoord: Voor het jaar 2015 is er geen forfaitaire regeling meer. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen per jaar per persoon. Stel dat vier personen een week in de recreatiewoning verblijven dan moet er 4 x 7 x 1.25 euro worden betaald. Twee personen gedurende het gehele jaar is dus 2 x 365 x 1,25 euro = 1.460 euro per jaar. Er wordt geen toeristenbelasting geheven als er in het jaar 2015 minder dan acht overnachtingen zijn geweest.

Vraag: Het lukt mij niet om de Toeristenbelastingverordening van 2013 en 2014 op de website van de gemeente te vinden. Kunt u mij verder helpen?
Antwoord: Het tarief per nacht bedraagt 1,25 euro per persoon per nacht.
De toeristenbelastingverordening van de gemeente Gemert-Bakel van 2013, 2014 en 2015 kunt u vinden op de site: www.overheid.nl (decentrale regelgeving.overheid.nl)
De verordening heet voluit:
* Verordening toeristenbelasting 2013
* Verordening toeristenbelasting 2014
* Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2015

 

Vraag: Ik heb mijn woning in 2013/2014 niet verhuurd. Moet ik dan toch aangifte doen? 

Antwoord: Ook al heeft u in 2013 en 2014 uw huisje niet verhuurd, dan moet u toch aangifte doen in het kader van de toeristenbelasting. Ons advies is om dan het aantal overnachtingen op nul te zetten.

Hoe zit het nu echt op De Kanthoeve??

Hoe zit het nu echt op De Kanthoeve??

In het najaar van 2015 zijn er verschillende artikelen in de media verschenen over de activiteiten van de Gemeente Gemert-Bakel om de inning van toeristenbelasting binnen de gemeente te professionaliseren. Hierbij zocht de gemeente de media op om haar progressie en resultaten wereldkundig te maken. Dit is natuurlijk het goed recht van de gemeente Gemert-Bakel. Wij zijn als Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve echter van mening dat in deze media uitingen nogal een eenzijdig beeld wordt geschetst van de feitelijke situatie. Wij als Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve zijn namelijk ook onderdeel van dit door de gemeente geïnitieerde proces. Aangezien er in de media onvoldoende ruimte is om onze visie op deze materie in detail te delen, kiezen we ervoor onze website hiervoor te gebruiken. Daarom willen we op deze pagina in detail weergeven wat er zich binnen onze vereniging heeft afgespeeld in 2015 ten aanzien van dit dossier. U kunt als lezer deze pagina dan ook zien als een reactie op de volgende artikelen uit het Eindhovens Dagblad:

 

Gemert-Bakel Professionaliseert Inning Toeristenbelasting (02-10-2015)

Recreatiepark De Kanthoeve in Bakel Weigert Belastingcontroleurs (04-11-2015)

 

Februari 2015, Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve en alle belanghebbenden uit de recreatieve branche binnen Gemert-Bakel worden uitgenodigd op het gemeentehuis. Een kennismaking met een door de gemeente Gemert-Bakel ingehuurde firma staat op de agenda voor een toelichting over de plannen om de inning van toeristenbelasting te professionaliseren. Deze firma heeft de opdracht gekregen van de gemeenteraad om de huidige situatie ten aanzien van “toeristische overnachtingen” binnen de gemeente te inventariseren.

 

Tijdens deze bijeenkomst worden de zorgen van de aanwezigen ten aanzien van de zorgvuldigheid bij het inventarisatieproces bevestigd. Tot 5 keer toe wordt de vraag gesteld of het klopt dat de beloning van de ingehuurde firma afhankelijk is van de hoeveelheid toeristenbelasting die zij binnenhaalt. Men weigert pertinent een antwoord te geven. Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve geeft aan zich af te vragen waarom zij voor dit overleg is uitgenodigd. Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve is geen verhuurbedrijf van recreatiewoningen en dus juridisch geen partij bij de inning van toeristenbelasting. De uitvoerende controleur wil graag dat wij inzage geven in ons bewonersregister. Dit zou namelijk de inventarisatie van de werkelijke situatie aanzienlijk vergemakkelijken. Wij wijzen dit verzoek resoluut af! Hoe kan een integere “onderaannemer” van de gemeente Gemert-Bakel ons vragen de privacywetgeving te schenden? Wij benadrukken nogmaals dat wij als Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve juridisch geen partij zijn en geen verantwoordelijkheid dragen voor een correcte inventarisatie. Wij zijn geen recreatiebedrijf en verhuren NIETS. Om met een Engels spreekwoord de situatie te kenschetsen: You are barking up the wrong tree.... 

De discussie omtrent heffing van toeristenbelasting op De Kanthoeve verbaast ons aangezien wij met de Gemeente Gemert-Bakel reeds jaren in gesprek zijn over herontwikkeling van De Kanthoeve naar een andere bestemming (dus niet langer recreatief). Naar verwachting worden hierover aan het eind van 2015 besluiten genomen. Eén van de mogelijke besluiten kan zijn om gefaseerd van de recreatieve bestemming van De Kanthoeve af te stappen. Waarom dan niet zoeken naar alternatieve oplossingen voor de tijdelijkheid? Ook wij begrijpen dat het voldoen van belastingen een vereiste is. Het is dus absoluut niet correct dat De Kanthoeve totaal niet mee wil werken. Wij zijn echter van mening dat er andere (betere) manieren zijn om deze casus te benaderen. Binnen De Kanthoeve hebben we vanuit het verleden zeer negatieve ervaringen met grootscheepse controles en hoe vervolgens in de media een volstrekt verkeerd beeld werd geschetst van het doel en resultaat van deze controles. Wij zijn dus van nature zeer wantrouwend ten aanzien van deze handelswijze (en met goede reden).

 

De vertegenwoordigers van de ingehuurde firma praten over het gelijkheidsbeginsel en dat er hoe dan ook toeristenbelasting betaald moet worden. Wij komen onze verplichtingen niet na is de boodschap. Aanslagen over 2013 en 2014 zullen met terugwerkende kracht worden opgelegd en als we niet vrijwillig meewerken dan zal het met de sterke arm der wet worden afgedwongen. Helaas vergeet men het feit dat de Gemeente Gemert-Bakel in haar taak als innende overheidsinstantie al jaren verzaakt en belastingplichtigen niet aangeschreven heeft om aangifte te doen. De gemeente faalt en de burger moet het gelach met terugwerkende kracht betalen. Dit was het moment voor VVE De Kanthoeve om de bijeenkomst te verlaten. Wij spreken uit geen vertrouwen te hebben in de zorgvuldigheid en integriteit van de ingehuurde controleurs.

 

In de periode van februari tot oktober 2015 dringt zowel de ingehuurde controleur als het gemeentebestuur meerdere malen aan op medewerking vanuit VVE De Kanthoeve. Wij zien geen reden ons standpunt te wijziging aangezien wij als VVE hier geen enkel belang bij hebben. Bovendien zijn wij in de eerste bijeenkomst in februari ernstig onheus bejegend en is ons volstrekt onterecht verwijten gemaakt op de inhoud. Daarnaast is naar onze mening de prestatiebeloning voor het ingehuurde bedrijf dubieus. Een overheidsinstantie dient transparant voor een dienst te willen betalen. Hoe zorgvuldig en integer is het ingehuurde bedrijf in haar inventarisatie als het doel opbrengstenmaximalisatie is? In oktober blijkt uit één van de bovenstaande artikelen in het Eindhovens Dagblad dat er daadwerkelijk sprake is van een prestatiebeloning voor het ingehuurde bedrijf. Zij ontvangen 8% van de gerealiseerde opbrengsten.

 

Begin september ontvangen wij vanuit het gemeentebestuur een e-mail met het verzoek om een afspraak in te plannen met het bestuur van de VVE. Dit omdat men besloten heeft de inventarisatie in het kader van de toeristenbelasting (ondanks onze eerdere overleggen) op De Kanthoeve in te gaan zetten. Onze reactie hierop is dat wij graag geïnformeerd willen worden over het doel van deze bijeenkomst. De gemeente geeft aan dat zij graag wil overleggen over samenwerking bij de inventarisatie. De gemeente is reeds geruime tijd op de hoogte van ons standpunt en nu deelt zij ons mede dat zij éénzijdig het besluit heeft genomen om het inventarisatieproces toch door te zetten zoals zij dat voor ogen heeft. Onze reactie op deze mededeling is dat een "overleg" over een éénzijdig genomen besluit weinig zin heeft en slaan daarom de uitnodiging af. Wat valt er immers te overleggen nietwaar?

Medio oktober benadert de ingehuurde controleur opnieuw het bestuur van VVE De Kanthoeve voor een afspraak. Wij geven hieraan opnieuw geen gehoor. Men geeft echter aan op 28 oktober ons park te bezoeken en te starten met de inventarisatie in opdracht van de gemeente. Of wij nu meewerken of niet! Op 28 oktober ontvangen wij de vertegenwoordigers van “de onderaannemer” van de gemeente. Met nogal autoritaire toon deelt men mede dat de inventarisatie nu start. We hebben lang genoeg tegengewerkt. Bij controle van de documentatie die hun juridische bevoegdheid tot het uitvoeren van controles moet bevestigen blijkt dat deze door de ingehuurde controleur zelf in elkaar geknutseld is, niet afgegeven door de gemeente Gemert-Bakel. Onze jurist beëindigt het gesprek, de controleurs wordt per direct verdere toegang tot het park ontzegd. Opnieuw volgen dreigementen voor repercussies. Men gaat 4 tot 6 weken intensieve controles uitvoeren (overdag en gedurende de avonden) om exact te achterhalen wie in aanmerking komt voor de betaling van toeristenbelasting, hoeveel slaapplaatsen er per woning zijn, enz. Men wil deur aan deur iedere bewoner spreken en indien nodig komt men onder politiebegeleiding terug en zullen wellicht ook andere overheidsinstanties ingeschakeld worden.

 

Een aantal constateringen ten aanzien van deze manier van aanpak:

 • een door de gemeente ingeschakelde onderaannemer dient te zorgen dat zij haar papieren op orde heeft voordat zij aan een controle begint. Het lijkt ons vrij evident dat een controle niet toegestaan kan worden met zelf in elkaar geknutselde legitimatiebewijzen
 • juridisch staat voor VVE De Kanthoeve niet vast op basis van welke juridische positie deze controles uitgevoerd mogen en kunnen worden en hoever men hierin kan gaan. Om een voorbeeld te geven: de politie mag zonder huiszoekingsbevel niet zomaar uw woning betreden. Waarom zou een controleur, ingehuurd door de gemeente, dan wel de bevoegdheid hebben om het aantal slaapplaatsen in uw woning te controleren?
 • waarom moeten 350 woningen gecontroleerd worden? Bij de gemeente Gemert-Bakel is exact bekend welke bewoners een tijdelijke gedoogbeschikking danwel een gedoogbeschikking voor onbepaalde tijd hebben. Deze mensen staan ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie en zijn daarmee ingezetene van de gemeente. Op hen is de toeristenbelasting in het geheel niet van toepassing. Waarom zouden deze eigenaren/bewoners dan vermoeid moeten worden met een controle?
 • waarom moet er zo nodig een arbeidsintensieve controle uitgevoerd worden? Men kan de eigenaren/verhuurders die in aanmerking komen voor de heffing van toeristenbelasting toch ook schriftelijk benaderen met een vragenlijst om de werkelijke situatie in beeld te brengen? Alle eigenaren zijn bekend bij het kadaster, informatie die voor de gemeente gemakkelijk te achterhalen is. Deze eigenaren kunnen volgens eigen opgave aangeslagen worden voor de toeristenbelasting. Hier kunnen vervolgens steekproefgewijze controles op uitgevoerd worden indien de gemeente dit noodzakelijk acht.

 

Naar onze overtuiging is voldoende aangetoond dat de gemeente een uiterst ongelukkige keuze heeft gemaakt met betrekking tot de aanpak van deze casus. Wij hebben sinds 2010 ruimschoots laten zien graag bereid te zijn met de gemeente Gemert-Bakel samen te werken. Wij willen graag op constructieve wijze  samen toe werken naar een toekomstvast plan voor De Kanthoeve. Wij kunnen de casus toeristenbelasting echter niet los zien van de discussie rondom herontwikkeling van De Kanthoeve. En aangezien de gemeente Gemert-Bakel éénzijdig acteert ondanks onze constructieve samenwerking van de afgelopen 5 jaar is zij degene die verantwoordelijk is voor de huidige situatie. Wij hebben deze patstelling nooit gewild. Wij voelen hier ons echter toe gedwongen door de keuzes en het optreden van de gemeente Gemert-Bakel. Het blijft onze primaire taak om voor het belang van onze leden te strijden en de huidige aanpak van de gemeente is niet in het belang van onze leden. We moeten in de komende periode gaan zien hoe dit dossier zich verder ontwikkelt. 

UPDATE 8 NOVEMBER 2015

UPDATE 8 NOVEMBER 2015

Omstreeks 5 november ontvingen alle leden van VVE De Kanthoeve een schrijven vanuit de gemeente Gemert-Bakel met onderstaande inhoud:

 

De gemeente Gemert-Bakel heft toeristenbelasting van diegene die verblijf bieden aan niet-ingezetenen. Een niet-ingezetene is een toerist of een arbeidsmigrant die niet ingeschreven staan in de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen het Bevolkingsregister van de gemeente).

 

Dat betekent dat ook eigenaren van vakantiewoningen op de Kanthoeve belastingplichtig zijn indien deze woningen verhuurd worden aan niet-ingezetenen. U kunt de toeristenbelasting doorbelasten aan diegenen die in uw woning verblijven. Ook als u uitsluitend zelf gebruik maakt van de vakantiewoning, en u staat niet ingeschreven in de BRP, dient u toeristenbelasting te betalen over het aantal nachten dat u in de woning verblijft.

In deze brief leest u wat u moet doen voor de aangifte 2013 en 2014.

 

Aangifte 2013 en 2014
Om de aanslagen correct vast te kunnen stellen, ontvangt u hierbij de aangifteformulieren voor belastingjaar 2013 ven 2014. Deze aangiftes kunnen nog op basis van het forfait plaatsvinden. Volgens de geldende verordening voor 2013 en 2014, wordt de toeristenbelasting namelijk geheven op basis van de forfaitaire berekeningsmethode, tenzij u kunt aantonen dat het werkelijke aantal overnachtingen lager ligt dan het aantal overnachtingen op basis van het forfait.

 

In de verordeningen toeristenbelasting 2013 en 2014, die u kunt raadplegen via www.overheid .nl kunt u lezen hoe het forfait wordt toegepast. Let op dat u de juiste verordening raadpleegt. De verordening van 2014 is – op wat tekstuele wijzigingen na – overigens hetzelfde als de verordening van 2013. De verordening van 2015 is echter wezenlijk anders.

 

Wijzigingen vanaf belastingjaar 2015
Met ingang van belastingjaar 2015 heft de gemeente toeristenbelasting op basis van het werkelijke aantal overnachtingen. Dat betekent dat u het aantal overnachtingen moet registreren. Daar heeft de gemeente de vereniging van eigenaren van de Kanthoeve al eerder met een brief en een informatieavond geïnformeerd.

 

Ondersteuning bij aangifte
Elke mogelijke belastingplichtige krijgt nu het verzoek aangifte te doen voor 2013 en 2014. Omdat toeristenbelasting over belastingjaar 2015 op basis van het werkelijke aantal overnachtingen plaatsvindt, werkt de gemeente samen met het bedrijf ……………. Elke woning wordt binnenkort, en in de loop van 2016 éen of meerdere keren bezocht door medewerkers van ……………….. Hij of zij geeft informatie en bespreekt samen met u de aangifteformulieren die u heeft ontvangen. Op basis van uw aangifte en de bevindingen van de ingehuurde controleurs ontvangt u de aanslag toeristenbelasting voor 20113 en voor 2014. Ook wordt er geïnventariseerd voor belastingjaar 2015. Onderzocht wordt hoeveel overnachtingscapaciteit elke vakantiewoning heeft.

Als het niet lukt om de aangifte op tijd terug te sturen, of als u hulp nodig heeft bij het invullen van de aangiftes, kunt u contact opnemen met  de projectleider van …………….. U kunt een mail sturen naar ………………...

Ter informatie: belastingplichtigen zijn op grond van artikel 1 lid b van het ‘Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing’ (gemeentewet) verplicht gegevens met betrekking tot overnachtingen door niet-ingezetenen te vertrekken.

 

Een aantal constateringen in reactie op dit schrijven:

 • Zoals eerder op deze pagina (en in de discussie met de gemeente) aangegeven zijn wij bijzonder verbaasd over het feit dat onze leden verzocht wordt aangifte te doen over de jaren 2013 en 2014. De gemeente heeft in de afgelopen jaren verzaakt in haar rol van belasting innende partij. Toch vindt men het terecht als de burger daar nu voor opdraait door alsnog met terugwerkende kracht aangifte te eisen. Wij hebben hier een andere mening over uiteraard
 • Op de aangifteformulieren staat aangegeven dat deze voor 18 november 2015 ingediend moeten zijn. Wat ons betreft mist de gemeente hier de nodige realiteitszin. Wanneer de gemeente jarenlang verzaakt moet men niet verwachten dat ieder lid binnen twee weken aangifte heeft gedaan
 • In het schrijven wordt aangegeven dat iedere woning door de ingehuurde controleurs in de komende periode één of meerdere keren wordt bezocht. Doel is om de overnachtingscapaciteit per woning in beeld te brengen. De controleurs hebben in eerdere gesprekken aangegeven dat zij in ieder huis het aantal aanwezige bedden willen waarnemen. Wij plaatsen serieuze vraagtekens bij het juridisch mandaat van de gemeente en de ingehuurde controleurs op dit gebied. Wij zijn van mening dat zij niet gerechtigd zijn een woning te betreden zonder de toestemming van de eigenaar (zoals de politie dat ook niet kan zonder een huiszoekingsbevel)
 • De gemeente heeft dit schrijven naar alle leden van VVE De Kanthoeve gestuurd. Dit is naar onze mening volstrekt onzorgvuldig en geeft te denken over het werkelijke doel van de gemeente Gemert-Bakel met deze inventarisatie. Een aantal leden staan ingeschreven in de BRP hebben een tijdelijke gedoogbeschikking danwel een gedoogbeschikking voor onbepaalde duur. Op deze mensen is de heffing van toeristenbelasting in het geheel niet van toepassing. Waarom worden deze mensen toch aangeschreven en aan een controle onderworpen? Is hier door de gemeente überhaupt wel bij nagedacht?

In de gehele discussie rondom de heffing van toeristenbelasting wordt door de gemeente constant de nadruk gelegd op het “gelijkheidsbeginsel”. Het gelijkheidsbeginsel houdt volgens ons in dat iedere burger die gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen belastingplichtig is. Dit om een gelijke bijdrage te leveren aan de beschikbaarheid van deze gemeentelijke voorzieningen. Iedere ingezetene van de gemeente Gemert-Bakel heeft door het voldoen van de gemeentelijke belastingen recht op het gebruik van deze gemeentelijke voorzieningen. ECHTER, met de betaling van de toeristenbelasting door diegenen die daar op De Kanthoeve toe verplicht zijn leveren deze belastingplichtigen een bijdrage die 2 tot 3 maal hoger is dan de gemiddelde ingezetene van de gemeente. Daarnaast hebben zij nog altijd niet gelijke rechten ten aanzien van het gebruik van deze gemeentelijke voorzieningen. Met andere woorden: er is absoluut geen sprake van gelijkheid ook al wil de gemeente dat de burger graag laten geloven.

 

Om een lang verhaal kort te maken: op dit moment onderzoeken we de juridische consequenties van dit schrijven. We zullen op korte termijn onze leden informeren hoe zij op dit schrijven vanuit de gemeente dienen te reageren.

Brief inzake aangifte toeristenbelasting 2013, 2014 en controle 2015

Brief inzake aangifte toeristenbelasting 2013, 2014 en controle 2015

Op vrijdag 13 november jl. hebben wij onze leden onderstaande brief gestuurd. Wanneer u hier vragen over heeft kunt u deze naar ons mailen zodat we vraag en antwoord hier op de website kunnen vermelden.

 

"Begin november 2015 heeft u van de gemeente een brief gekregen waarin verzocht wordt om twee aangiftebiljetten voor de toeristenbelasting voor het jaar 2013 en 2014  in te vullen.

 

Bij het bestuur van VvE De Kanthoeve zijn inmiddels veel vragen binnengekomen. Op verzoek van het bestuur van de VvE De Kanthoeve informeer ik u hierbij over de  gemeentelijke brief en de aangiftebiljetten die u heeft gekregen.

 

Termijn van inleveren biljet jaar 2013 en 2014

De gemeente heeft naar elke eigenaar van een recreatiewoning op de Kanthoeve een brief gestuurd. 

De aanslagbiljetten moeten volgens de wet verplicht worden ingevuld en worden ingeleverd vóór 18 november 2015. Als dit niet lukt krijgt u een herinnering (rappel) en nog een korte periode om alsnog aan uw verplichting te voldoen. De gemeente mag wettelijk over het jaar 2013 en 2014 belasting heffen. In 2013 en 2014 waren de Toeristenbelastingverordeningen van kracht en op grond daarvan kan de belasting geheven worden.

 

Standpunt gemeente

In de brief is op de eerste bladzijde vermeld dat u ook toeristenbelasting moet betalen als u zelf uitsluitend gebruik maakt van de vakantiewoning en u niet ingeschreven staat als inwoner van de gemeente Gemert-Bakel.

 

Als u een recreatiewoning heeft op het park en u woont zelf elders in de gemeente Gemert-Bakel dan hoeft u geen toeristenbelasting te betalen.

 

De gemeente is van mening dat alle andere eigenaren die niet ingeschreven staan in de gemeente Gemert-Bakel en in een andere gemeente wonen toeristenbelasting moeten betalen.  De gemeente staat op het standpunt dat er door deze eigenaren toeristenbelasting betaald moet worden omdat er aan de VvE een parkvergoeding betaald moet worden. Die vergoeding ziet de gemeente als een betaling voor de overnachting in welke vorm dan ook.

 

In de Toeristenbelastingverordening staat dat er toeristenbelastingbelasting geheven kan worden voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

 

Vooralsnog ben ik van mening dat de maandelijkse parkbijdrage aan de VvE niet gekoppeld kan worden aan het gelegenheid geven tot overnachting tegen betaling in welke vorm dan ook. Deze vergoeding is namelijk niet gekoppeld aan het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding, maar is een vaste maandelijkse bijdrage voor de gezamenlijke kosten die door de VvE gemaakt worden. Zoals nutsvoorzieningen, onderhoud gezamenlijke wegen en groen in het park…enzovoort.

 

Tot op heden zijn er nog geen uitspraken van de rechter die het standpunt van de gemeente onderschrijven.

Er zal dus een juridische procedure gevoerd moeten worden om hierover duidelijkheid te krijgen. Dat betekent aangifte doen en dan een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag.

 

Mocht in uw geval daar sprake van zijn neem dan contact op met het bestuur van de VvE. Er zal binnenkort  een voorbeeld bezwaarschrift ter beschikking worden gesteld die u zelf kunt invullen en opsturen.

 

Let op!  Het indienen van een bezwaarschrift is wel noodzakelijk als u uw rechten niet wilt verspelen. De bedoeling is om dit verschil van mening met de gemeente aan de belastingrechter voor te leggen. Dat schept voor iedereen duidelijkheid.

 

Verhuurders van woningen

Eigenaren van woningen, die verhuren aan personen die niet  in de gemeente Gemert-Bakel staan ingeschreven, moeten toeristenbelasting betalen. Voor 2013 en 2014 kan dat op twee manieren: op basis van een forfait of op basis van het daadwerkelijke aantal overnachtingen. U kunt zelf uitrekenen welke optie voor u het meest geschikt is. Bij minder dan acht overnachtingen op jaarbasis is geen toeristenbelasting verschuldigd.

 

Als u een aanslag krijgt die u niet in een keer kunt betalen dan kunt u de gemeente verzoeken om een betalingsregeling. Kwijtschelding wordt volgens de regels van de Toeristenbelastingverordening niet door de gemeente verleend.

 

Toeristenbelasting 2015

Ook voor het jaar 2015 heeft de gemeente een Toeristenbelastingverordening vastgesteld. Op basis van deze verordening kan er niet meer forfaitair worden afgerekend, maar moet op basis van het werkelijk aantal overnachtingen worden afgerekend.

 

De gemeente heeft het bedrijf HollandRUITER ingeschakeld voor de controles op het park. Recent geleden heeft het bestuur van de VvE de medewerkers van de bedrijf niet toegelaten op het park omdat ze in het bezit waren van zelfgemaakte legitimatiebewijzen wat deed voorkomen alsof ze dezelfde bevoegdheden hebben als de toezichthoudende ambtenaren van de gemeente Gemert-Bakel.  De medewerkers van dit bedrijf zullen pas op het park worden toegelaten als blijkt dat ze formeel ook bevoegd zijn om te controleren.

 

Controleert u regelmatig de website waarop u het laatste nieuws daarover kunt lezen www.vvedekanthoeve.nl, dossier Toeristenbelasting.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die schriftelijk en/of per e-mail stellen aan het bestuur via secretaris@vvedekanthoeve.nl. Deze vragen worden dan gebundeld en kunt u samen met het antwoord later terug vinden op de website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Yolande Breunesse

Adviesbureau Zeker Bouwen bv"

UPDATE 5 APRIL 2016

Gedurende de afgelopen maanden heeft er meerdere malen overleg plaatsgevonden met de gemeente Gemert-Bakel om tot een oplossing te komen aangaande het dossier toeristenbelasting. Zoals bekend heeft VVE De Kanthoeve het standpunt dat een aantal zaken niet correct en/of redelijk zijn in de aanpak van de gemeente:

 

 • Wij zijn van mening dat de gemeente verzaakt heeft mbt de inning van toeristenbelasting over 2013 en 2014. De gemeente heeft belastingplichtingen nimmer aangeschreven om aangifte te doen. De gemeente Gemert-Bakel is daarom naar onze mening net zozeer verantwoordelijk voor de ontstane situatie als onze (belastingplichtige) leden. We hadden daarom gehoopt op meer billijkheid van de gemeente ten aanzien van de heffing toeristenbelasting over de jaren 2013 en 2014. Uit verder juridisch onderzoek is gebleken dat de gemeente juridisch het recht heeft alsnog toeristenbelasting te vorderen over 2013 en 2014. Men kan met terugwerkende kracht vorderen over de 3 voorgaande (afgeronde kalenderjaren). Vanuit het gelijkheidsbeginsel voor alle belastingplichtigen binnen de gemeente Gemert-Bakel wordt hier door onze lokale overheid begrijpelijkerwijs aan vastgehouden
 • In het schrijven dat u op 5 november 2015 van de gemeente Gemert-Bakel ontving stond de volgende passage opgenomen: " Ook als u uitsluitend zelf gebruik maakt van de vakantiewoning, en u staat niet ingeschreven in de BRP, dient u toeristenbelasting te betalen over het aantal nachten dat u in de woning verblijft."
  Deze stellingname van de gemeente hebben wij direct ter discussie gesteld. Dit is namelijk in strijd met hetgeen is vermeld in de gemeentelijke verordening inzake toeristenbelasting. We hebben de gemeente dan ook te kennen gegeven deze stellingname indien nodig middels een juridische procedure aan te vechten. Inmiddels heeft de gemeente Gemert-Bakel haar positie op dit punt herzien en is toeristenbelasting voor deze eigenaren niet aan de orde
 • De gemeente was voornemens alle woningen op De Kanthoeve te onderwerpen aan een controle om zo de werkelijke situatie gedetailleerd te inventariseren. Wij zijn hier als bestuur van VVE De Kanthoeve van meet af aan op tegen geweest. Er is een groot aantal leden met een tijdelijke gedoogbeschikking of gedoogbeschikking voor onbepaalde duur. Al deze leden staan ingeschreven in het BRP. Voor een groot aantal woningen is dus bij de gemeente exact bekend wat de werkelijke situatie is. Wij vinden het onnodig en onwenselijk dat deze leden een uitgebreide controle moeten ondergaan. Tijdens meerdere overleggen met de gemeente hebben wij aangegeven dat wij rekenen op een bepaalde dosis vertrouwen en ruggesteun vanuit het gemeentebestuur. We hebben als bestuur van VVE De Kanthoeve sinds 2010 intensief en positief samengewerkt met het gemeentebestuur. We hebben hen gevraagd genoegen te nemen met een controle op uitsluitend de verhuurde woningen omdat controle op de andere woningen geen resultaat op zal leveren dat de inspanning rechtvaardigt. Hiermee is de gemeente akkoord gegaan, waarvoor onze dank

Gezien bovenstaande ontwikkelingen mogen we concluderen dat we overeenstemming hebben gevonden met de gemeente ten aanzien van de inventarisatie voor inning van toeristenbelasting. Daarom is er geen reden meer om controles tegen te houden. De door ons gewenste zorgvuldigheid ten aanzien van het proces is gewaarborgd. 

 

Met ingang van dinsdag 12 april aanstaande zal de firma HollandRuiter starten met de controles inzake de toeristenbelasting. 

 

Deze controles zullen de komende periode wekelijks plaatsvinden op:
 dinsdag en woensdag van 10.00 tot ca. 15.00 uur

Minimaal 2 controleurs van HollandRuiter zullen de controles uitvoeren. Ook kan men in de avonduren aan de deur komen (tot uiterlijk 20.30 uur) wanneer de bewoners overdag niet aanwezig zijn.
Informeer uw huurders over deze controles.


Heeft u een gedoogbeschikking óf maakt u alleen zelf gebruik van uw recreatiewoning en komt men toch bij u aan de deur? Laat dit ons weten op secretaris@vvedekanthoeve.nl